Privacyreglement

Dit privacyreglement is opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst  (WGBO). De AVG is de wet ter bescherming van de privacy en persoonsgegevens. Naast deze algemene wet gelden in de gezondheidszorg specifieke regels, die in de WGBO staan vermeld.

Gezondheidspraktijk Diana Koornstra verzamelt gegevens om haar diensten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden zo lang deze nodig zijn bewaard voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Verwerking persoonsgegevens

Gezondheidspraktijk Diana Koornstra, gevestigd Darwinhage 32, 8302 WE  Emmeloord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacyreglement.

Deze persoonsgegevens kunnen omvatten:

– voor- en achternaam

– leeftijd en/of geboortedatum

– adresgegevens

– telefoonnummer

– e-mailadres

– IP-adres (alleen bij inschrijven nieuwsbrief)

– foto

– bankrekeningnummer (alleen bij een betaling)

– aanvullende gegevens over gezondheid

Deze gegevens zijn door jou zelf verstrekt over jou of je kind. Dit kan mondeling (bijv. telefonisch), via e-mail, webformulier, Whatsapp of Facebook Messenger zijn gebeurd, met als doel:

– consult c.q. behandeling

– advisering

– levering en bezorging van producten

– betaling van dienst of product

– inschrijven en versturen van nieuwsbrief

Bewaartermijn

Persoonsgegevens en aanvullende informatie worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen en van eventuele wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren. Heb je hierover vragen, dan kun je met mij contact opnemen.

Bescherming gegevens

Gezondheidspraktijk Diana Koornstra respecteert de privacy van alle cliënten en gebruikers van haar websites, Facebookpagina’s en  Facebookgroepen, draagt zorg voor vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden niet gedeeld met derden. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt altijd vragen je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of er bezwaar tegen te maken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, om de persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt hiertoe bij mij een verzoek indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Jongeren vanaf zestien jaar die inzage in hun medisch dossier willen, moeten conform de WGBO, zelf het verzoek daartoe indienen.

Nieuwsbrief

De gegevens (voornaam en e-mailadres) die je via de website hebt verstrekt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief, worden middels een verwerkersovereenkomst door Laposta  verwerkt. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief door Gezondheidspraktijk Diana Koornstra.

Mocht je geen prijs meer stellen op het ontvangen van mijn nieuwsbrief, dan kun je je gemakkelijk hiervoor uitschrijven door het aanklikken van de link onderaan de nieuwsbrief of door mij te vragen deze gegevens te verwijderen.

Cookies

Mijn websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. Deze service maakt gebruik van cookies die analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Hiervoor heb ik met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De gegevens die worden verzameld, zoals aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en hoe bezoekers op de site zijn terechtgekomen, zijn anoniem. Ook Facebook levert dit soort statistieken. De opgeslagen informatie wordt niet met andere partijen gedeeld.

Je kunt het gebruik van Google Analytics cookies weigeren. Je cookie-instellingen kun je aanpassen in de instellingen van je internetbrowser, zoals Chrome, Safari, Firefox en Internet Explorer.

Links

Indien je via een link op mijn website op een site van derden terechtkomt, dan zijn de privacyregels van de desbetreffende derde van toepassing.

Klacht?

Gezondheidspraktijk Diana Koornstra wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Emmeloord, 23 mei 2018

 

Gezondheidspraktijk Diana Koornstra is op het internet actief op:

 

website  Bach Bloesem Remedies voor kinderen

website Diana Koornstra

Facebookpagina Bach Bloesem Remedies voor kinderen

Facebookgroep Bachbloesemkind

Facebookpagina De E-therapeut  

Facebookpagina Cirkel van Licht  

Facebookgroep Cirkel van Licht 

gratis advies via WhatsApp-lijn 06 – 49 28 03 07